Datamodel
Version: 2.0.1
Dato: 28-03-2019 08:30

Tabeller

Navn Beskrivelse Register
CO11300T ESR Komunal ejerlav ESR
CO11400T ESR Kodeværdi ESR
CO11500T ESR Ejendom ESR
CO11600T Administrator ESR
CO11700T Ejendomsejer ESR
CO11800T ESR Matrikelstykke ESR
CO11900T ESR Kode ESR
CO12000T ESR Vurderings kreds ESR
CO12100T ESR Ejendomsskat ESR
CO12200T ESR RateDato ESR
CO12300T Div Matr. ESR
CO15000T Vurdering SVUR
CO15100T Fradrag SVUR
CO15200T Grundværdispecifikation SVUR
CO15400T SVUR Kode SVUR
CO15500T SVUR Kodeværdi SVUR
CO15600T Fritagelse SVUR
CO15700T Dækningsafgift SVUR
CO15800T Ejendomsværdier SVUR
CO15810T Afledt tabel
CO15820T Afledt tabel
CO15900T Salgspriser SVUR
CO31000T Adressepunkt OSAK
CO31000T_UTM UTM koordinater til adressepunkter OSAK
CO31100T Enhedsadresse OSAK
CO31200T Postnummer OSAK
CO31300T Sogn OSAK
CO31400T Vej OSAK
CO31500T OSAK Kode OSAK
CO31600T OSAK Kodeværdi OSAK
CO35000T PlanDK2 Kode PlanDK2
CO35100T PlanDK2 Kodeværdi PlanDK2
CO35200T Plantype PlanDK2
CO35300T Anvendelsegenerelt PlanDK2
CO35400T Plan PlanDK2
CO35500T Planstatus PlanDK2
CO35600T Lokalplan - Lokalplaner i DK aktuelle forslag, vedtaget og aflyste PlanDK2
CO35700T Lokalplandelområde - Lokalplandelområder knyttet til lokalplan PlanDK2
CO35800T Kommuneplanstrategi - Kommuneplanstrategier i DK aktuelle forslag, vedtaget og aflyste PlanDK2
CO35900T Kommuneplan - Kommuneplaner i DK aktuelle forslag, vedtaget og aflyste PlanDK2
CO36000T Kommuneplantillæg - Kommuneplantillæg i DK aktuelle forslag, vedtaget og aflyste PlanDK2
CO36100T kommuneplanramme - Kommuneplanrammer der er knyttet til enten kommuneplan eller kommuneplantillæg PlanDK2
CO36300T Zonekort PlanDK2
CO36400T Lokalplan Matrikel - Geografisk sammenhæng mellem plan og matrikelkort PlanDK2
CO36500T Lokalplandelområde Matrikel - Geografisk sammenhæng mellem plan og matrikelkort PlanDK2
CO36600T Kommuneplanramme Matrikel - Geografisk sammenhæng mellem plan og matrikelkort PlanDK2
CO36700T Zonekort Matrikel - Geografisk sammenhæng mellem plan og matrikelkort PlanDK2
CO40000T Grund NyBBR
CO40100T Bygning NyBBR
CO40100T_Ejd Sammenhæng mellem kommune- og ejendomsnummer i talformat NyBBR
CO40200T Opgang NyBBR
CO40300T EnhedOpgang NyBBR
CO40400T Enhed NyBBR
CO40500T Etage NyBBR
CO40600T Rum NyBBR
CO40700T Tekniskanlaeg NyBBR
CO40800T Brugsenhed NyBBR
CO40900T Byggesag NyBBR
CO41000T Ejerskab NyBBR
CO41100T Kommune NyBBR
CO41200T KommunaltEjerlav NyBBR
CO41500T Vejnavn NyBBR
CO41600T Vejstykke NyBBR
CO41700T Postnummer NyBBR
CO41800T SupplerendeBynavn NyBBR
CO41900T Lokalitet NyBBR
CO42000T AdgangsAdresse NyBBR
CO420DKT Afledt tabel
CO42100T EnhedsAdresse NyBBR
CO421DKT Afledt tabel
CO42200T EnhedEnhedsAdresse NyBBR
CO42300T AdresseSag NyBBR
CO423DKT Afledt tabel
CO42400T Notat NyBBR
CO42500T Entitet NyBBR
CO42600T Felt NyBBR
CO42700T Datatype NyBBR
CO42800T Kodetype NyBBR
CO42900T Kodefelt NyBBR
CO43000T Kode NyBBR
CO43100T Bygningspunkt NyBBR
CO43200T Adressepunkt NyBBR
CO43200T_UTM Adressepunkt i System 34 jf og UTM ETRS89 Zone 33 NyBBR
CO432DKT Afledt tabel
CO43300T MatrikelReference NyBBR
CO45000T Energidata NyBBR
CO77700T Jordstykke (Matrikel) miniMAKS
CO77800T Samlet fast ejendom miniMAKS
CO77900T Ejerlav miniMAKS
CO78000T Region miniMAKS
CO78100T Kommune miniMAKS
CO78200T Sogn miniMAKS
CO78300T Retskreds miniMAKS
CO78400T Jordrente miniMAKS
CO78500T Stormfald miniMAKS
CO78600T Majoratskov miniMAKS
CO78700T Fredskov miniMAKS
CO78800T Strandbeskyttelse miniMAKS
CO78900T Klitfredning miniMAKS
CO79000T Jordforurening miniMAKS
CO79100T Arealtype miniMAKS
CO79200T Fællesloder miniMAKS
CPR_Vejregister_Befolkning_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Bolig CPR
CPR_Vejregister_Byfornyelse CPR
CPR_Vejregister_Bynavn CPR
CPR_Vejregister_Diverse_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Evakuerings_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Historisk_vej CPR
CPR_Vejregister_Kirke_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Notatvej CPR
CPR_Vejregister_Postnr CPR
CPR_Vejregister_Skole_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Social_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Sogne_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Valg_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Varme_distrikter CPR
CPR_Vejregister_Vejnavne CPR
CVR_FAD Fuldtansvarlige deltagere og deres relation til en virksomhed Afledt tabel
CVR_JUR_ENH Juridiske enheder Afledt tabel
CVR_PROD_ENH Produktionsenheder Afledt tabel
DTBEFOLKDIST Afledt tabel
DTBYFORNYDIST Afledt tabel
DTEVAKUERDIST Afledt tabel
DTKIRKEDIST Afledt tabel
DTSOGNEDIST Afledt tabel
Ejd2GlEjd Oversættertabel mellem gamle ejendomsnumer (før 1-1-2007) til nye ejendomsnumre Afledt tabel
Ejerlav Ejerlav Afledt tabel
HisAdresser Afledt tabel
Kom2Vej Sammenhæng mellem kommune / vejkode og vejnavn Afledt tabel
Kommune Sammenhæng mellem kommune og region Afledt tabel
Mat2Ejd Sammenhæng mellem matrikel- og ejendomsnr fra ESR Afledt tabel
Not2Ejd Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer og ejendomsnr fra ESR Afledt tabel
not2ejdMatr Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer, matrikelnumre og ejendomsnr fra ESR Afledt tabel
NyBBR_EjdAdrTotal Sammenhæng mellem ejendom og adresse. Afledt tabel
NyBBR_EstBebygPct BBRGrund geom. med tilhørende bebygpct.(Ud fra byg.reglementet)baseret på oplys. fra BBR.(Betaling) Afledt tabel
NyBBREjendom Summering af BBR data på ejendomsniveau Afledt tabel
NyBBREntitet2OIS Oversættelse af NyBBR tabelnavne til OIS Afledt tabel
Post2Vej Sammenhæng mellem postnr. og vejkoder Afledt tabel

Views

Navn Beskrivelse Version
Adr_Beskyt
AdresseView Adresser med vejnavne
CO11700T_view Ejer view med begrænsninger af ejers navn
CPR_AktivGeoView
CPR_AktivKom_GeoView
CPR_AktivView Aktive borger
CPR_Distrikter
CPR_GeoView
CPR_TOTALVIEW Totale CPR-utræk på borger
CVR_FADView View med Fuldt ansvarlige enheder
CVR_JUR_ENHGeoView
CVR_JUR_ENHKomGeoView
CVR_JUR_ENHView View med Juridiske enheder
CVR_PROD_ENHGeoView
CVR_PROD_ENHKomGeoView
CVR_PROD_ENHView View med Produktionsenheder
CVRFuldtAnsvarligeDeltagereView CVR Fuldt ansvarlig deltager med koder oversat
CVRJuridiskEnhedView CVR enheder juridisk med koder oversat
CVRProduktionsEnhedView CVR enheder produktion med koder oversat
EnergimaerkerView
ESRAdminView ESR administrator med oversættelse af koder
ESRAdminView ESR administrator med oversættelse af koder
ESREjendomView ESR ejendom med oversættelse af koder
ESREjerView ESR ejer med oversættelse af koder. Ejernavn er afhænigt af rettigheder
ESREjerView ESR ejer med oversættelse af koder. Ejernavn er afhænigt af rettigheder
ESRMatEjdView ESR konvertering mellem matrikel til ejendom
ESRMatrikelView ESR matrikel med oversættelse af koder 2.0.0
ESRSkatRateView ESR skat rater med oversættelse af koder
ESRSkatView ESR skat med oversættelse af koder
FLodAndelView Fælleslod andele. Beskriver de matrikelnr. der har andel i fælleslodden
FLodView Fælleslod med oversættelse af koder 2.0.0
GeoDanmark_NyBBR_BygGeoView
GIS_NyBBR_AdgAdrView
GIS_NyBBR_ByggesagView
GIS_NyBBR_BygningView
GIS_NyBBR_EjerskabView
GIS_NyBBR_EnhedView
GIS_NyBBR_EtageView
GIS_NyBBR_TekniskAnlaegView
KMSEjdMatrikelView - Brug KMSMatrikelView i stedet for
KMSFugView Forurenede grunde med oversættelse af koder
KMSMatrikelView Matrikelnr, ejerlav og noteringsejendommes data med oversættelse af koder
KMSMatView Matrikelnr, ejerlav og noteringsejendommes data
KMSStormView Sammenhæng mellem jordstykke og stormfald
KRRAdresseView Adresser med vejnavne 1.1.0
KRRUTMAdresseView Adresser med UTM-koordinater og kvadratnet-navne
LifaUpdate.ESRAdminView
LifaUpdate.ESREjerView
Not2ejdMatrView Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer, matrikelnumre og ejendomsnr fra ESR
Not2EjdView Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer og ejendomsnr fra ESR
NyBBR_AdgAdrGEOView
NyBBR_AdgAdrGEOView_Aktuel
NyBBR_AdgAdrView Adgangsadresser fra NyBBR
NyBBR_AdgAdrView_Aktuel Aktuelle adgangsadresser fra NyBBR
NyBBR_ByggesagView Byggesager NyBBR
NyBBR_ByggesagView_Aktuel Aktuelle byggesager i BBR fordelt på grunde,bygninger,enheder,tekniskeanlæg
NyBBR_BygningGeoView
NyBBR_BygningGeoView_Aktuel
NyBBR_BygningView Bygninger i NyBBR
NyBBR_BygningView_Aktuel Aktuelle bygninger i NyBBR
NyBBR_EjerskabView Ejerskab af NyBBR Bygninger, enheder tekniskeanlæg (fx ejerlejl.)
NyBBR_EjerskabView_Aktuel Aktuelle ejerskab af NyBBR Bygninger, enheder tekniskeanlæg (fx ejerlejl.)
NyBBR_EnhedGeoView
NyBBR_EnhedGeoView_Aktuel
NyBBR_EnhedView Enheder i NyBBR
NyBBR_EnhedView_Aktuel Aktuelle enheder i NyBBR
NyBBR_EtageView Etager i bygning i NyBBR
NyBBR_EtageView_Aktuel Aktuelle etager i bygning i NyBBR
NyBBR_GrundGeoView
NyBBR_GrundGeoView_Aktuel
NyBBR_GrundView Grund i NyBBR
NyBBR_GrundView_Aktuel Aktuelle grunde i NyBBR
NyBBR_KoderView Kodeview i NyBBR
NyBBR_KoderView_Aktuel Aktuelt kodeview i NyBBR
NyBBR_NotatView Notat på bygninger, grund, enheder mm i NyBBR
NyBBR_NotatView_Aktuel Aktuel notat på bygninger, grund, enheder mm i NyBBR
NyBBR_OpgangView Opgang i NyBBR
NyBBR_OpgangView_Aktuel
NyBBR_TekniskanlaegGeoview
NyBBR_TekniskanlaegGeoview_Aktuel
NyBBR_TekniskAnlaegView Tekniskeanlæg i NyBBR fx. olietanke
NyBBR_TekniskAnlaegView_Aktuel
OSAKAdresseView Adresser for enhedder
OSAKAdrVejView Sammenhæng mellem den fuldstendige adresse og ejendomsnummer 1.1.0
Plandk2KommuneplanrammeView Kommuneplanrammer med oversættelse af koder samt Matrikelnumre og Ejendomsnumre
Plandk2KommuneplanTillaegView Kommuneplantillæg med oversættelse af koder 1.0.0
Plandk2KommuneplanView Kommuneplan med oversættelse af koder 1.0.0
Plandk2LokalplanView med oversættelse af koder samt Matrikelnumre og Ejendomsnumre 1.0.0
Plandk2ZoneMatView
PlanViewPDK 1.0.0
SVURGrundVaerdiSpecView SVUR grundværdispecifikkation med oversættelse af koder 1.1.1
SVURsalgsPriserView Salgspriser med oversættelse af koder
SVURVurderingView SVUR vurdering med oversættelse af koder
ViewBeskrivelse

Procedurer

Navn Beskrivelse Version
LIFA_CreateIndexScriptTable
LIFA_CreatePermissionsScripts
SEL_Adr2Ejd Sammenhæng mellem adresse og ejendomsnummer 3.0.0
SEL_AdresseValg Listefunktion til opslag på adresser. Kommune | Vej | Husnummer 4.0.0
SEL_AdresseValg2 Listefunktion til opslag på adresser. Kommune | Vej | Husnummer 3.0.0
SEL_AdrKoordinate Angiver koordinat(er) til en given adresse 2.0.0
SEL_EjdNr Liste over ejendomsnumre på et givet matrikelnummer 1.2.0
SEL_EjdNr2GLEjdNr Sammenhæng mellem nye og gamle ejendomsnumre 1.0.0
SEL_GlEjdNr2EjdNr Sammenhæng mellem gamle og nye ejendomsnumre
SEL_Koordinate Angiver koordinater til en given ejendom 2.0.0
SEL_Mat2Ejer Liste over ejer(e) af et givet matrikelnummer 1.1.0
SEL_MatrikelValg Listefunktion til opslag på matrikelnummer (ikke Fredriksberg). Kommune | Ejerlav | MatrNr. 1.2.6
VSP_UpdateGeometry_Columns
VSP_UpdateMIMapcatalogforSkema