Datamodel
Tabel: CO35700T
Indhold: Lokalplandelområde - Lokalplandelområder knyttet til lokalplan
Antal poster: 115540
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen Lokalplandelområde - Lokalplandelområder knyttet til lokalplan  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
PLANID int 4 Unik nøgle for planen.  
KOMNR smallint 2 Kommunenummer.  
DELNR varchar 30 Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer  
OBJEKTKODE int 4 Kodeværdi for objekttype  
LOKPLAN_ID int 4 PLANID for den lokalplan som delområdet er knyttet til  
PLANTYPE decimal 5 Kommuneplanramme 10.1, temakommuneplanramme 10.2 eller landsbyafgrænsning 10.3  
ANVGEN int 4 Planens generelle anvendelseskode  
ANVSPEC int 4 Planens specifikke anvendelseskode CO35000T
FZONE int 4 1: byzone CO35000T
ANVKONKRET int 4 Planens konkrete anvendelseskode CO35000T
DATOFORSL int 4 Dato for offentliggørelse af forslag til plan m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOVEDT int 4 Dato for planens endelige vedtagelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOAFLYST int 4 Dato for planens ophævelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOATTR int 4 Dato for sidste ændring af attributter m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOGEOM int 4 Dato for sidste ændring af geometri m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
BEBYGPCT int 4 Maksimal bebyggelsesprocent for området  
BEBYGPCTAF int 4 Definition af om bebyggelsesprocenten beregnes af 1. Området under ét eller 2. Den enkelte ejendom CO35000T
BEBYGPCTAR int 4 Højeste andel af grundarealet der må bebygges i pct.  
M3_M2 decimal 5 Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2))  
MAXETAGER decimal 5 Maximale antal etager f.eks. 3.5 (decimal skal angives med punktum)  
MAXBYGNHJD decimal 5 Maksimal højde i meter f.eks. 8.50 (decimal skal angives med punktum)  
MINMILJO int 4 Mindst tilladte miljøklasse  
MAXMILJO int 4 Maksimalt tilladte miljøklasse  
BEVARBEST varchar 254 Angiver om der findes bygningsbevaringsbestemmelser for det område, som planen omfatter  
BEBYGGRAD int 4 Mak. bebyggelsespct. Den maks. bebyggelsepct for den enkelte ejendom i det område, planen omfatter  
MINGRUND int 4 Minimums grundstørrelse i kvadratmeter  
DATAPROD varchar 40 Navnet på dataproducenten  
DIGIGRUNDL varchar 30 Digitaliseringsgrundlag (matrikelkort, grundkort, DDO, Top10DK el.l.  
DIGIGRUNDD int 4 Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOOPRT smalldatetime 4 Dato for planens oprettelse i PlansystemDK  
DATOOPDT smalldatetime 4 Dato for seneste opdatering af planen. Opdatering af attributter og/eller geografi.  
STATUS char 1 Planens status som enten 'kladde', 'forslag', 'vedtaget' eller 'aflyst'