Datamodel
Tabel: CO36100T
Indhold: kommuneplanramme - Kommuneplanrammer der er knyttet til enten kommuneplan eller kommuneplantillæg
Antal poster: 184020
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse Kodetabel
LevID int 4 Datas oprindelsen og tid for levering hos LIFA  
OIS_ID int 4 Uniq ID for tabellen kommuneplanramme - Kommuneplanrammer der er knyttet til enten kommuneplan eller kommuneplantillæg  
OIS_TS smalldatetime 4 Tidsstempling hos OIS  
PLANID int 4 Unik nøgle for planen.  
KOMNR int 4 Kommunenummer.  
OBJEKTKODE int 4 Kodeværdi for objekttype  
KOMPLAN_ID int 4 PLAN_ID for kommuneplanen som rammen er tilknyttet  
KOMTIL_ID int 4 PLAN_ID for kommuneplantillægget som rammen er tilknyttet  
PLANTYPE decimal 5 Kommuneplanramme 10.1, temakommuneplanramme 10.2 eller landsbyafgrænsning 10.3  
PLANNAVN varchar 255 Planens navn  
PLANNR varchar 30 Kommuneplanstrategiens nummer.  
DISTRIKT varchar 50 Distrikt  
ANVGEN int 4 Planens generelle anvendelseskode  
FZONE int 4 1: byzone CO35000T
ZONE int 4 1: byzone CO35000T
ANVSPEC int 4 Planens specifikke anvendelseskode CO35000T
ANVKONKRET int 4 Planens konkrete anvendelseskode CO35000T
DATOFORSL int 4 Dato for offentliggørelse af forslag til plan m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOVEDT int 4 Dato for planens endelige vedtagelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOAFLYST int 4 Dato for planens ophævelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOIKRAFT int 4 Dato for planens i krafttrædelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOATTR int 4 Dato for sidste ændring af attributter m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOGEOM int 4 Dato for sidste ændring af geometri m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
BEBYGPCT int 4 Maksimal bebyggelsesprocent for området  
BEBYGPCTAF int 4 Definition af om bebyggelsesprocenten beregnes af 1. Området under ét eller 2. Den enkelte ejendom CO35000T
BEBYGPCTAR int 4 Højeste andel af grundarealet der må bebygges i pct.  
M3_M2 decimal 5 Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2))  
MAXETAGER decimal 5 Maximale antal etager f.eks. 3.5 (decimal skal angives med punktum)  
MAXBYGNHJD decimal 5 Maksimal højde i meter f.eks. 8.50 (decimal skal angives med punktum)  
MINMILJO int 4 Mindst tilladte miljøklasse  
MAXMILJO int 4 Maksimalt tilladte miljøklasse  
NOTANVGEN varchar -1 Generelle Anvendelsesbestemmelser  
NOTOMRANV varchar -1 Rammetekst områdets anvendelse  
NOTBEBYGOM varchar -1 Rammetekst bebyggelsens omfang og udformning  
NOTOPHOLD varchar -1 Rammetekst opholds- og friarealer  
NOTMILJO varchar -1 Rammetekst miljøforhold  
NOTINFRAS varchar -1 Rammetekst infrastruktur  
NOTZONE varchar -1 Rammetekst zonenotat  
NOTLOKALP varchar -1 Rammetekst lokalplaner og byplanvedtægter inden for rammen  
NOTAT varchar -1 Kommuneplanstrateginotater  
DATAPROD varchar 40 Navnet på dataproducenten  
DIGIGRUNDL varchar 30 Digitaliseringsgrundlag (matrikelkort, grundkort, DDO, Top10DK el.l.  
DIGIGRUNDD int 4 Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget m. formatet ÅÅÅÅMMDD  
DATOOPRT smalldatetime 4 Dato for planens oprettelse i PlansystemDK  
DATOOPDT smalldatetime 4 Dato for seneste opdatering af planen. Opdatering af attributter og/eller geografi.  
STATUS char 1 Planens status som enten 'kladde', 'forslag', 'vedtaget' eller 'aflyst'