Datamodel
View: KMSFugView
Version:
Forurenede grunde med oversættelse af koder
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
M_KOMMUNE_NR int 4 Beliggenhedskommunes kommunenummer
M_Kommune varchar 80 Matrikelnummerets beliggenhedskommune
E_KOMMUNE_NR smallint 2 Ejendommens kommunenummer
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
Ejerlav varchar 80 Ejerlav
MATR_IDENT varchar 8 Matrikelnummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
KORTLGN_NR varchar 50 Referance til amternes registrering af forurening
FORURENINGS_TYPE varchar 50 Forurenede arealer kortlægges på enten vidensniveau 1 eller 2
OMFANG_KODE varchar 1 Kode for forureningens omfang
TEKST varchar 20 Tolkning af koden

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO77700T Jordstykke (Matrikel)
CO77900T Ejerlav
CO78100T Kommune
CO79000T Jordforurening
Not2Ejd Sammenhæng mellem matriklens SFE ejendomsnummer og ejendomsnr fra ESR