Datamodel
View: PlanViewPDK
Version: 1.0.0
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
KOMMUNEPLAN_ID int 4 Uniq ID for PlanViewPDK
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
EJERLAV_KODE int 4 Kom. ejerlavskode matrikler
MatrNR varchar 33 Matrikelnummer
MATR_BOGSTAV char 3 Bogstav for matriklen på ejd.
DELNR char 3 Løbenummer ved underopdeling af matrikelnummer
PLAN_TYPE decimal 5 Plantypen ang. tekst der udskr
PLAN_TYPE_T varchar 100
PLAN_NR varchar 30 Identificerer den enkelte plan
PLAN_NAVN varchar 130 Plan/område navn i klar tekst
PLAN_DISTRIKT varchar 50 Planlægningsdistr. planen ref.
PLAN_AENDR_DATO varchar 10 Seneste ændring af opl. i reg.
UDARBEJD_DATO varchar 10 Politisk vedtagelsesdato
REDEGOER_DATO int 4 Dato for redegørelse
FREMSAET_DATO varchar 8 Dato for forslags fremsættelse
OFF_START_DATO varchar 8 Dato for offentliggør. start
OFF_SLUT_DATO varchar 8 Dato for offentliggørelse slut
VEDTAG_DATO varchar 8 Dato for vedtagelse
IKRAFT_DATO varchar 8 Dato for ikrafttrædelse
ZONE_NU int 4 Nuværende zonestatus
ZONE_NU_T varchar 100
ZONE_PLANLAGT int 4 Planlagt zonestatus
ZONE_PLANLAGT_T varchar 100
PLAN_KODE_GENEREL int 4 Generel plankode for område
PLAN_KODE_GENEREL_T varchar 100
PLAN_KODE_SPEC int 4 Specifik plankode for område
PLAN_KODE_SPEC_T varchar 100
PLAN_KODE_SPEC_UND int 4 Underopdel.af specif. plankode
PLAN_KODE_SPEC_UND_T varchar 100
BEBYGPCT_OMR_MAX int 4 Max bebyggelsespct. for omr.
BEBYGPCT_OMR_SKOEN int 4 Skønnet bebyg.pct. for området
BEBYGPCT_EJD_MAX int 4 Max bebyggelses-pct. pr. ejd.
BEBYGPCT_EJD_SKOEN int 4 Skønnet bebyg.pct. pr. ejendom
GRUND_ARL_MIN int 4 Minimal grundstørrelse m2
ETAGE_ANT_MAX decimal 5 Maximalt antal etager
BYG_HOEJDE_MAX decimal 5 Maximal højde for bebyggelse
RUMFANG_MAX decimal 5 Maximalt rumfang i m3 pr. m2
BEBYG_GRAD_MAX int 4 Max. bebyggelsesgrad i område
BYGGGEMODNING_KODE int 4 Status for byggemodning
BYGGEMODNING_KODE_T int 4
BYG_BEVARING int 4 Bygningsbevaringsbestemmelse
BYG_BEVARING_T varchar 254
BOLIG_UDBYG_AAR int 4 Boligudbygningsplan. første år

Dependencies

Navn Beskrivelse
PlanTabelPDK Afledt tabel der bruges til at give med hastighed til PlanViewPDK