Datamodel
View: Plandk2LokalplanView
Version: 1.0.0
med oversættelse af koder samt Matrikelnumre og Ejendomsnumre
 

Felter

Feltnavn Datatype Længde Beskrivelse
PLANID int 4 Unik nøgle for planen.
KOMMUNE_NR smallint 2 Kommunenummer
EJD_NR int 4 Ejd.nr. entydig indenfor kom.
LANDSEJERLAV_KODE int 4 Lands ejerlavskode matrikler
LANDSEJERLAV_TEKST varchar 40 Navn på ejerlav
MatrNR varchar 10 Matrikelnummer
ANDEL_AF_MATRIKEL decimal 5
DAEKKETAREAL decimal 9
MATR_ARL int 4 Matriklens areal / etagemeter
PLANTYPE decimal 5 Kommuneplanramme 10.1, temakommuneplanramme 10.2 eller landsbyafgrænsning 10.3
PLANTYPE_T varchar 100
PLANNR varchar 30 Kommuneplanstrategiens nummer.
PLANNAVN varchar 130 Planens navn
ANVGEN int 4 Planens generelle anvendelseskode
ANVGEN_T varchar 100
ANVSPEC int 4 Planens specifikke anvendelseskode
ANVSPEC_T varchar 100
ANVKONKRET int 4 Planens konkrete anvendelseskode
ANVKONKRET_T varchar 100
DATOFORSL varchar 10 Dato for offentliggørelse af forslag til plan m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOVEDT varchar 10 Dato for planens endelige vedtagelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOAFLYST varchar 10 Dato for planens ophævelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOIKRAFT varchar 10 Dato for planens i krafttrædelse m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOSTART varchar 10 Dato, hvor offentliggørelsesperioden starter m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOSLUT varchar 10 Dato, hvor offentliggørelsesperioden slutter m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOATTR varchar 10 Dato for sidste ændring af attributter m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOGEOM varchar 10 Dato for sidste ændring af geometri m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DOKLINK varchar 284 Adresse til plandokumentet
DISTRIKT varchar 50 Distrikt
ZONE int 4 1: byzone
ZONE_T varchar 100
BEBYGPCT int 4 Maksimal bebyggelsesprocent for området
BEBYGPCTAF int 4 Definition af om bebyggelsesprocenten beregnes af 1. Området under ét eller 2. Den enkelte ejendom
BEBYGPCTAR int 4 Højeste andel af grundarealet der må bebygges i pct.
M3_M2 decimal 5 Rumfangsbestemmelse (bygningernes max. rumfang (m3) ift. grundarealet (m2))
MAXETAGER decimal 5 Maximale antal etager f.eks. 3.5 (decimal skal angives med punktum)
MAXBYGNHJD decimal 5 Maksimal højde i meter f.eks. 8.50 (decimal skal angives med punktum)
MINMILJO int 4 Mindst tilladte miljøklasse
MAXMILJO int 4 Maksimalt tilladte miljøklasse
BEVARBEST varchar 254 Angiver om der findes bygningsbevaringsbestemmelser for det område, som planen omfatter
BEBYGGRAD int 4 Mak. bebyggelsespct. Den maks. bebyggelsepct for den enkelte ejendom i det område, planen omfatter
MINGRUND int 4 Minimums grundstørrelse i kvadratmeter
DATAPROD varchar 40 Navnet på dataproducenten
DIGIGRUNDL varchar 30 Digitaliseringsgrundlag (matrikelkort, grundkort, DDO, Top10DK el.l.
DIGIGRUNDD varchar 10 Ajourføringsdato for digitaliseringsgrundlaget m. formatet ÅÅÅÅMMDD
DATOOPRT char 10 Dato for planens oprettelse i PlansystemDK
DATOOPDT char 10 Dato for seneste opdatering af planen. Opdatering af attributter og/eller geografi.
STATUS char 1 Planens status som enten 'kladde', 'forslag', 'vedtaget' eller 'aflyst'
STATUS_T varchar 100
GLKOMNR smallint 2 Gammelt kommunenummer.

Dependencies

Navn Beskrivelse
CO35000T PlanDK2 Kode
CO35200T Plantype
CO35300T Anvendelsegenerelt
CO35500T Planstatus
CO35600T Lokalplan - Lokalplaner i DK aktuelle forslag, vedtaget og aflyste
CO36400T Lokalplan Matrikel - Geografisk sammenhæng mellem plan og matrikelkort
CO77700T Jordstykke (Matrikel)
Ejerlav Ejerlav
Mat2Ejd Sammenhæng mellem matrikel- og ejendomsnr fra ESR